Snowboard keychain / Привезок за клучеви

predna

I decided to make something for my boyfriend to surprise him.  He loves snowboarding so I wanted to give him a keychain, but because I couldn’t find any here I decided to try and make one. So I went and try to find a finger toy snowboard but guess what they didn’t have any.  There are only finger skateboard toys, so I used my imagination and I both some and made this beautiful snowboards and he loves them 🙂


Решив да направам нешто да го изненадам мојот дечко. Тој сака многу да борда, па сакав да му подарам еден привезок за клучеви. Затоа што не можев да најдам тука решив да се обидам и да направам еден. Па отидов и се обидов да најдам играчка сноуборд , но погодете што не постои нешто такво (барем тука). Има само скејтборд играчки, па ја вклучив мојата имагинација, ги купив скетбортчињата и ги направив овие прекрасни сноуборди, а тој ги обожава 🙂

Final result / Крајниот резултат

Final result / Крајниот резултат

 

So for this Project you will need :

 • fingers skateboard toy
 • black spray paint universal or for plastic
 • see through duct tape
 • thread
 • scalpel
 • self adhesive printing paper
 • gel color pen
 • key ring and chain from old keychain
 • paper clip
 • wooden stick
 • candle
 • scissors
 • pliers
 • box (shoe box or something else)

За овој проект ќе ви треба:

 • скејтборд играчка
 • Црн спреј универзален или за пластика
 • Проѕирен селотејп (широк)
 • Конец
 • Скалпел
 • Самолеплива хартија за печатење
 • Гел пенкала во боја
 • Стар приврзок за клучеви
 • Спајалица
 • Дрвено стапче
 • Свеќа
 • Ножици
 • Клешти
 • Кутија (кутија за чевли или нешто друго)

 

alat

 
IMG_20150126_083158

Finger Skateboard / Играчка Скејтборд

 

IMG_20150126_083405

For start take off the sticker off the upper side of the board.

_______________________________________________________________________

За почеток да ја тргнеме налепница од горната страна на скејтбордот.


IMG_20150126_083509

 

Use the hand tools that come in the box with the finger skateboard and take off the wheels and the metal parts and you will get a board. If there is a sticker on the bottom of the skateboard get it off too.

______________________________________________________________IMG_20150126_085455

Употреба ги алатките кои доаѓаат во кутија со скејтбордот и извадете ги тркалата и метални делови, со што ќе го добиете бордот. Доколку има налепница и на долната страна исто така извадете ја.


IMG_20150126_091036

 

 

Take the board put a duct tape and with a scalpel cut within the border line from both sides.

_____________________________________________________________

IMG_20150126_091140На бордот ставете му селотејп и со скалпел пресечете го селотејпот кој излегува од  граничната линија од двете страни.

 


 

IMG_20150126_100317

 

 

Take the box and put the thread in it and put the board holes from one to the other side tie it and spray it with the spray paint let it dry for a day.

___________________________________________________________

IMG_20150126_094642Земете кутија и ставете конец, протнете го низ дупките од бордот од една до друга страна, врзете го и испрскајте го со спреј. Оставете да се исуши  еден ден.

 


Мeanwhile I start making the design for the snowboard. First I draw the design on a piece of paper.  Because my boyfriend loves polygon design and it’s so modern and trendy now I decided to try and draw it.  It is not that complicated to draw the design than choosing the right combination of color so you get it right.


Бидејќи мојот дечко сака дизајн со полигони, а тоа е толку модерно и тренди сега, решив да се обидам и да го нацртам. Не е толку комплицирано да се нацрта дизајнот колку што е тешко да се избере вистинската комбинација на бои за да испадне како што треба.


IMG_20150115_155131

 

So because I wanted to look handmade all the way and made it with love i draw it myself, but you can make your design in Photoshop and print it on a self adhesive printing paper, but watch out for the dimensions of the board.

IMG_20150115_154539(or you can print the design that you like on the whole sheet and then use the replacement stickers that come in the skateboard box to cut the precise size). Put a duct tape over the design to protect it and then cut the stickers(you will need 2 stickers one for each side) .

_____________________________________________________________

IMG_20150116_125413

 

Затоа што сакав да изгледа рачно изработено во целост и секако направено со љубов го цртав сама. Но можете да го направите вашиот дизајн во Photoshop и да го испечатите на самолеплива хартија, но мора да внимавајте на димензиите на бордот.

IMG_20150122_093658(Или можете да го испечатите дизајнот што ви се допаѓа на целиот лист, а потоа користејќи ги налепницата за замена, кои доаѓаат со скејтбордот, прецртајте ја од задната страна на листот). Ставете селотејп врз дизајнот за да го заштити и потоа исечете ги налепниците (ќе ви требаат 2, по една од двете страни).


IMG_20150130_140010

 

After 24 hours or more take the board out from the box and take off the duct tape.

_____________________________________________________________

IMG_20150130_140204По 24 часа или повеќе извадете го бордот од кутијата и извадете го селотејпот.

 

 


 

IMG_20150126_085653

Get a wooden stick (I used one for a kebabs) cut like 15-20 cm. Get paperclip and open one side of it. Put the wooden stick and paperclip together with an isolated tape, but watch out the paperclip to be under the tape.

Get your candle and light it.

_____________________________________________________________

Земете дрвено стапче (јас искористив едно за ражничи) исечете негде 15-20 см. Земете ја спајалицата и отворете ја едната страна. Составете го стапчето и спајалицата со изолир трака, но мора да внимавате спајалицата да биде под лентата.

Земете ја свеќа и запалете ја.


IMG_20150126_090810

 

 

 

Get your board and Marka spot where the hook of the keychain will be.

Get your stick with the paperclip on it and put it over the flame to get it pretty hot, and then make a hole.(watch the Youtube video and see how it is done)

 

______________________________________________________________________________________

IMG_20150126_090823

 

Земете го бордот и обележете го местото каде што ќе биде синџирот од привезокот.

Земете го стапчето со спајалицата и ставете го над пламенот да се вжешти, а потоа направете дупка. (Види на YouTube видео како се прави тоа).

 

 

 


 

 

 

When that is done get your stickers. Put them on the board carefully not to get out of the border(in future you can make a new stickers and replace with the old ones).

________________________________________________________

Кога тоа е направено земете ги налепниците.Ставете ги на бордот внимателно да не излезат надвор од границата.

IMG_20150324_155147 IMG_20150324_155216 IMG_20150324_155938

 

IMG_20150324_161056With a needle make a hole in the paper where the hole that you made is.

___________________________________________________________

Со игла направете дупка во налепниците, каде што е дупката за синџирчето.


IMG_20150325_134238

 

With a pliers get the chain off from the old key chain and put it on the board.

_____________________________________________________________

IMG_20150325_134352

 

 

Со клешти извадете го синџирот од стариот

приврзок за клучеви и ставете го на бордот.

 

 


 

IMG_20150325_135152

Snowboard keychain / Привезок за клучеви борд

And there is your snowboard key chain 🙂  Go and surprise some snowboard lover.


И вашиот сноуборд приврзок за клучеви е готов 🙂 Одете и изненадете некој близок.

 

yours truly / Вашата

The Spring Princess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *